Орчин үеийн стратеги төлөвлөлт, удирдлагын онлайн ERP цогц шийдэл